เกี่ยวกับสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

นาย ทวีศักดิ์ สุทิน
นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่ของวงการผลิตปุ๋ยผสมภายในประเทศ คนหนึ่งผู้ที่มีแนวความคิดที่จะเป็นผู้นำ การพัฒนาการผลิตปุ๋ยที่ดีโดยได้อาศัยสมาชิกในสมาคมฯที่เป็นพันธกิจร่วมกัน ผลักดันนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโดยอาศัย หลักการวิเคราะห์ ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการผลิตเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้ถือเป็นกิจสำคัญเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง

ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัทศักดิสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด บริษัทศักดิ์สยามคอร์เปอรชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัทศักดิ์สยามอินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ในอดีต เมื่อปี
พ.ศ 2537 ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเครื่องจักรผลิตปุ๋ยของสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
พ.ศ 2538 เป็นรอง ปฏิคมสมาคมฯ
พ.ศ. 2542 เป็นกรรมการสมาคมฯ
พ.ศ. 2543 เป็นประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
พ.ศ 2547 เป็นเลขาธิการสมาคมฯนอกจากนี้ทำงานให้สังคมด้านต่างๆ อีกมากมายและเป็นบุคลที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือ
งานสังคมในด้านต่างๆเสมอมา
พ.ศ. 2551 ก็ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่สมาคมฯผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายและ ระเบียบการเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ย ให้เอื้อประโยชน์แก่เกษตรกรพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลจากหลายกระทรวง

ในฐานะนายกสมาคมได้มองเห็นปัญหาของเกษตรกรไทยที่จะต้องใช้ปุ๋ยแต่ละปีเป็นจำนวนมากเกษตรกรสูญเสียเงินทองในการซื้อปุ๋ย ที่่ด้อยคุณภาพขาดการวิเคราะห์วิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นนโยบายของสมาคมฯที่จะต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร เพื่อนำความรู้มาพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ และส่งเสริมให้สมาชิกได้ผลิตปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดตามหลักมาตรฐาน สากลเพื่อให้การผลิตปุ๋ยไทยทัดเทียมกับปุ๋ยนานาประเทศอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ เกษตรกรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศชาติ

ประวัติสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ถือกำเนิดในปี 2518 โดยการรวมกลุ่มของเจ้าของโรงงานผลิตปุ๋ยผสม 10 โรง ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคม คือ คุณเชษฐ์ ตันสกุล ปัจจุบันสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยขยายเครื่อข่าย ทั้งจำนวนสมาชิก และกำลังผลิต เป็น 40 โรงงาน ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมแบบคลุกเคล้า (Bulk Blending Fertilizer) , ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ประมาณ 2-2.5 ล้านตันต่อปี

Thai Fertilizer Producer Trade Association was set up in 1975 by a group of factory owners producing mixed fertilizers comprising of 10 factories. The first Founder of the association is Mr. Chet Tansakun. Presently, Thai Fertilizer Producer Trade Association has 40 members and it’s total capacity has been increased to 2-2.5 million tones per year providing both bulk-blended chemical fertilizer and organic fertilizer.

วิสัยทัศน์

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรของไทยได้ใช้ปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพทัดเทียมกับปุ๋ยของต่างประเทศ เกษตรกรสามารถส่งออกผลผลิตทางการ เกษตรแข่งขันกับนานาประเทศได้ และช่วยเหลือกสมาชิกในการแก้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ, การพัฒนา วิชาการ, เทคโนโลยีการผลิต และติดต่อประสานงานกับภาครัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิต พัฒนาปัจจัย การผลิตด้านการเกษตรอีกด้วย

Thai Fertilizer Producer Trade Association has the following objectives, to promote, to support and develop members’ activities in upgrading production standard and fertilizers, distributing channel. Thus, enabling Thai farmers to use good fertilizers with the same quality as that of imported fertilizers. The farmers will then be able to export agricultural products competitively with other countries. To help the members solve different problems and give advices related to their business operations, as well as coordinate with government sectors, supporting academics research on factors influencing agricultural production is also one of our important objective.

พันธกิจ

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้มีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ย เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติโดยส่วนรวม การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาครัฐบาลขยายกว้างขวางโดยมิจำกัดอยู่เพียงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เท่านั้น ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์องค์กรและมูลนิธิอื่นๆ โดยให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการจัดงานเพื่อสังคม และจัดสัมนา เพื่อพัฒนาความรู้เชิง วิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่สมาชิกอยู่เสมอ

Thai Fertilizer Producer Trade Association encourages to revise laws on fertilizers, for the benefit of society, of country as a whole and among members of fertilizer producer, Develop relationship and cooperation with government sectors such as, Ministry of agriculture and Industry, Ministry of Commerce, other associations, organizations, and foundations, by sponsoring and helping in social works. Develop academic knowledge among members continuously.

เกี่ยวกับสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

1. ส่งเสริมการผลิตและจำหนายปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
2. สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
    รวมถึงสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าปุ๋ยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. ส่งเสริมงานวิจัย งานปรับปรุงการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี และให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด
4. ประสานความสามัคคี ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม ประเทศชาติ และสนองตอบนโยบายราชการ
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับเรา  |   ข่าวสมาคมผู้ค้าปุ๋ยไทย  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ราคาปุ๋ยวันนี้  |   ห้องข่าวสมาคม  |   ติดต่อเรา  |   ทะเบียนสมาชิก  |   ที่ตั้งสมาคม

Copyright © 2015 ThaiFertilizer.org All Reghts Reserved.